Vår kunskapsbank

Ekologiskt och närproducerat nötkött

Vid ekologisk djurhållning måste lantbrukaren följa EU:s regler för ekologisk produktion. Här beskriver vi vad det innebär och fördelarna

Djuren ska födas upp på ekologiskt odlat foder

För nötkreatur som hålls ekologiskt gäller att allt foder ska vara ekologiskt producerat. Vitaminer och mineraler måste inte vara ekologiskt producerade men de måste vara godkända för användning i ekologisk produktion.

Kalvar ska utfodras med naturlig mjölk, helst modersmjölk. De ska födas upp på naturlig mjölk under en minimiperiod på tre månader. Kalven bör få mjölken så att kalvens sugbehov tillgodoses.

Egenproducerat foder

Minst 60% av fodret som de ger till sina nötkreatur under året ska komma från deras ekologiska gård. Om de inte har möjlighet att producera 60% av fodret själva får de använda foder som har odlats i samarbete med andra gårdar med ekologisk produktion i samma region.

Under betesperioden ska utfodringen baseras på ett maximalt utnyttjande av bete.

För nötkreatur ska minst 60% av den dagliga foderransonen vara grovfoder. Till mjölkproducerande djur får grovfoderandelen gå ner till 50% under högst tre månader tidigt i laktationen.

Foderråvaror och fodertillsatser

Endast de godkända foderråvaror och fodertillsatser som finns uppräknade i den ekologiska förordningen (tillämpningsreglerna) får användas. Djuren får utfordast med vitaminer som har framställts ur naturliga foderråvaror. Även syntetiska vitaminer som är identiska med naturliga vitaminer är tillåtna. För grisar och fjäderfä gäller detta alla vitaminer men för nötkreatur, får och getter endast A, D- och E-vitaminer.

Du ska i första hand ta in ekologiskt uppfödda djur

Djuren skall vara födda och uppvuxna på ekologiska gårdar dock får lantbrukaren i undantagsfall ta in ett begränsat antal konventionellt uppfödda djur för avelsändamål. Djur som inte är ekologiskt uppfödda får komma till en anläggning endast när ekologiska uppfödda djur inte finns att tillgå i tillräckligt antal.

Naturlig fortplantning

Ekologiska djur bör fortplanta sig naturligt. Insemination är tillåten men inga andra metoder, utöver naturlig parning. Hormonbehandlingar eller liknande metoder är bara tillåtna om det finns veterinärmedicinska skäl för detta.

Stallbyggnaderna ska tillgodose djurens naturliga behov

Det är viktigt att de skapar en miljö som passar just deras djurslag. Stallbyggnaderna ska tillgodose djurens naturliga behov. Särskilt viktigt är att djuren har tillräckligt stort utrymme och har det bekvämt. De får alltså inte hålla sina djur bundna. Ytan inomhus ska vara tillräckligt stor för att alla djuren ska kunna vistas där samtidigt. Djuren ska på ett enkelt sätt få tillgång till foder och vatten.

Byggnaderna ska ha god naturlig ventilation och mycket dagsljusinsläpp.

​​Byggnader för nötkreatur, får, getter och grisar ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som ska bestå av helt golv. Rymliga torra bäddar med strö ska finnas på viloplatsen. Ströet ska bestå av halm eller annat lämpligt naturmaterial. Minst hälften av den golvyta djuren har ska bestå av helt golv.

Djuren ska ha möjlighet att vistas ute

Nötdjur ska alltid ha tillgång till bete under sommarmånaderna och då väderförhållandena tillåter. Vår och höst ska djuren ha tillgång till utevistelse. Utevistelsen kan vara på en rastgård eller annan mark som är lämplig. När det inte är möjligt att ha djuren ute med hänsyn till djurens välbefinnande och på grund av markens tillstånd, till exempel om det är för blött, får djuren hållas inomhus. Vintertid får djuren hållas inomhus om de hålls i lösdrift. För tjurar över ett år ges undantag från krav på betesgång om tjurarna har tillgång till rastgård utomhus.

Dina djur på markerna får inte bli för många

Antalet djur utomhus på betesmarker eller annan lämplig mark ska vara tillräckligt lågt för att inte marken blir upptrampad och vegetationen blir överbetad.

Undantag om uppbundna djur

Huvudregeln är att nötkreatur inte får hållas uppbundna eller isolerade, men i vissa fall får enskilda djur hållas bundna under en begränsad tid. Det kan vara av hänsyn till säkerhet, djurskydd eller av veterinära skäl. Även nötkreatur i fångbås räknas som uppbundna.

Ungdjur mellan 6 – 20 månaders ålder ska gå i lösdrift. För att vänja ungdjuren vid uppbindning får de som längst hållas uppbundna under 1 månad. Sommartid ska nötkreaturen ha tillgång till bete. Under den tid som djuren står uppbundna ska varje djur rastas utomhus minst två gånger per vecka.

Kalvar får inte vara ensamma

Kalvar i enskilda boxar är inte tillåtet när de är äldre än en vecka. Det är endast tillåtet för att till exempel begränsa sjukdomar.

Förebyggande hälsovård

skydda djuren mot sjukdommar och parasiter genom att:

  • välja lämpliga djurraser/hybrider och djurlinjer.
  • använda uppfödningsmetoder som är anpassade till varje arts behov och som
  • främjar god motståndskraft mot sjukdomar och hindrar infektioner.
  • använda foder med hög kvalitet samt tillgång till bete/utevistelse så att djurens naturliga immunförsvar stimuleras.
  • använda betesrotation och ett lämpligt antal djur på dessa marker för att undvika överbeläggning vilket ofta leder till sämre djurhälsa.

Använding av antibiotika och läkemedel

Om ett djur ändå blir sjukt eller skadat är du skyldig att ge nödvändig vård eller avliva det på ett skonsamt sätt. Läkemedel eller antibiotika får användas om behandling är nödvändig för att bota djuret samt undvika smärta och lidande. Sådana läkemedel får aldrig användas för förebyggande hälsovård. När det är befogat av veterinärmedicinska skäl är behandling med vaccin och parasitmedel tillåten.