Vår kunskapsbank

Ekologiskt och närproducer lammkött

Vid ekologisk djurhållning måste lantbrukaren följa EU:s regler för ekologisk produktion. Här beskriver vi vad det innebär och fördelarna

Djuren ska födas upp på ekologiskt odlat foder

Råvarorna i foder till får och getter som hålls ekologiskt ska vara ekologiskt producerat. Vitaminer och mineraler ska vara godkända för användning i ekologisk produktion.
​​​​​​​
Lamm och killingar ska födas upp på naturlig mjölk, helst modersmjölk, under minst 45 dagar. Du bör ge lammen eller killingarna mjölken så att deras sugbehov tillgodoses.

Egenproducerat foder

Minst 60% av fodret som de ger till sina får under året ska komma från deras ekologiska gård. Om de inte har möjlighet att producera 60% av fodret själva får de använda foder som har odlats i samarbete med andra gårdar med ekologisk produktion i samma region.

​​​​​​​Under betesperioden ska utfodringen baseras på ett maximalt utnyttjande av bete.

För får och getter ska minst 60% av den dagliga foderransonen vara grovfoder. Till mjölkproducerande djur får grovfoderandelen gå ner till 50% under högst tre månader tidigt i laktationen.

Du ska i första hand ta in ekologiskt uppfödda djur

Djuren skall vara födda och uppvuxna på ekologiska gårdar dock får lantbrukaren i undantagsfall ta in ett begränsat antal konventionellt uppfödda djur för avelsändamål. Djur som inte är ekologiskt uppfödda får komma till en anläggning endast när ekologiska uppfödda djur inte finns att tillgå i tillräckligt antal.

Naturlig fortplantning

Ekologiska djur bör fortplanta sig naturligt. Insemination är tillåten men inga andra metoder, utöver naturlig parning. Hormonbehandlingar eller liknande metoder är bara tillåtna om det finns veterinärmedicinska skäl för detta.

Stallbyggnaderna ska tillgodose djurens naturliga behov

Det är viktigt att de skapar en miljö som passar just deras djurslag. Stallbyggnaderna ska tillgodose djurens naturliga behov. Särskilt viktigt är att djuren har tillräckligt stort utrymme och har det bekvämt. De får alltså inte hålla sina djur bundna. Ytan inomhus ska vara tillräckligt stor för att alla djuren ska kunna vistas där samtidigt. Djuren ska på ett enkelt sätt få tillgång till foder och vatten. Byggnaderna ska ha god naturlig ventilation och mycket dagsljusinsläpp. Byggnader för nötkreatur, får, getter och grisar ska ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som ska bestå av helt golv. Rymliga torra bäddar med strö ska finnas på viloplatsen. Ströet ska bestå av halm eller annat lämpligt naturmaterial. Minst hälften av den golvyta djuren har ska bestå av helt golv.

Djuren ska ha möjlighet att vistas ute

Får och getter ska under hela året ha tillgång till utevistelse på rastgård eller annan lämplig mark, till exempel betesvall. Får och getter får bara visstas inne under perioder då utevistelse inte är möjligt med hänsyn till får och getternas välbefinnande och markens tillstånd, till exempel om det är för blött. Rastgården utomhus får utgöras av hårdgjord platta. Får och getterna ska kunna röra sig fritt, gödsla och böka på rastgårdarna. Under sommaren bör får och getterna ha tillgång till gyttjebad eller annan vattensvalka, om byggnaderna inte kan ge får och getterna tillräckligt skydd mot sol och höga temperaturer.

Dina djur på markerna får inte bli för många

Antalet djur utomhus på betesmarker eller annan lämplig mark ska vara tillräckligt lågt för att inte marken blir upptrampad och vegetationen blir överbetad.

Förebyggande hälsovård

skydda djuren mot sjukdommar och parasiter genom att:

  • välja lämpliga djurraser/hybrider och djurlinjer.
  • använda uppfödningsmetoder som är anpassade till varje arts behov och som främjar god motståndskraft mot sjukdomar och hindrar infektioner.
  • använda foder med hög kvalitet samt tillgång till bete/utevistelse så att djurens naturliga immunförsvar stimuleras.
  • använda betesrotation och ett lämpligt antal djur på dessa marker för att undvika överbeläggning vilket ofta leder till sämre djurhälsa.

Användning av antibiotika och läkemedel

Om ett djur ändå blir sjukt eller skadat är du skyldig att ge nödvändig vård eller avliva det på ett skonsamt sätt. Läkemedel eller antibiotika får användas om behandling är nödvändig för att bota djuret samt undvika smärta och lidande. Sådana läkemedel får aldrig användas för förebyggande hälsovård. När det är befogat av veterinärmedicinska skäl är behandling med vaccin och parasitmedel tillåten.